Odluka o etičkom kodeksu

Na temelju članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08.) i članaka 38. i 195. Statuta TEHNIČKE ŠKOLE DARUVAR  Školski odbor na sjednici održanoj  17. lipnja 2009.___ donio je

 ODLUKU O  ETIČKOM  KODEKSU  NEPOSREDNIH  NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE  DJELATNOSTI

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom odlukom utvrđuje se etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Tehničkoj školi Daruvar  (u daljem tekstu: Škola).

Ovim etičkim kodeksom uređuju se pravila primjerenog ponašanja neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti utemeljena na Ustavu Republike Hrvatske, zakonima, provedbenim propisima i pedagoškom standardu srednjeg školstva.

II.

Etički kodeks odnosi se na svaku osobu koja u Školi radi prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu, ugovoru o volonterskom radu i ugovoru o volontiranju (u daljem tekstu: nastavnik) i učenike Škole. 

III.

Etički kodeks sadrži pravila uljudnog ponašanja nastavnika prema učenicima, roditeljima ili skrbnicima učenika, drugim građanima i u međusobnim odnosima. 

IV.

Etički kodeks omogućuje roditeljima i skrbnicima te drugim građanima upoznavanje s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nastavnika. 

ZAŠTITA OSOBNOG POLOŽAJA I OBAVLJANJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI 

V.

            Na obavljanje poslova i ponašanje u Školi primjenjuju se načela:

  1. a.       Načelo poštivanja propisa i pravnog poretka Republike Hrvatske

Nastavnik treba poštovati pozitivne propise i pravni poredak Republike Hrvatske i svojim radom i ponašanjem omogućavati primjenu propisa prema svima u Školi pod jednakim uvjetima.

  1. b.      Načelo poštovanja dostojanstva osobe

Nastavnik treba poštovati dostojanstvo svih osoba s kojima je u doticaju prigodom obavljanja poslova.
Nastavnik ima pravo tražiti poštovanje svoje osobnosti od svih s kojima je u doticaju.

  1. c.       Načelo zabrane diskriminacije

Svakome je u Školi u svakom obliku zabranjeno izražavanje diskriminacije prema rasi ili etničkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u građanskoj udruzi, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

  1. d.      Načelo jednakosti i pravednosti

Nastavnik i učenik trebaju se prema trećima ponašati na način koji isključuje svaki oblik neravnopravnosti, zloporabe, zlostavljanja, uznemiravanja ili omalovažavanja.
Nastavnici ne smiju osobne interese pretpostaviti objektivnom prosuđivanju i profesionalnom obavljanju poslova.

  1. e.       Načelo samostalnosti nastavnog i drugoga stručnog rada

Nastavniku se jamči pravo autonomnog djelovanja u izvođenju nastave i drugom stručnom radu u skladu s propisima, nastavnim planom i programom, nacionalnim i školskim kurikulumom.

  1. f.        Načelo sudjelovanja u društvenim procesima

Nastavnik se treba organizirano uključiti u društvene procese, sudjelovati u rješavanju problema u zajednici i svojim doprinosom utjecati na pozitivne promjene u društvu. 

  1. g.      Načelo profesionalnosti

Nastavnik, a osobito nastavnik treba prema obilježjima svoje struke odgovorno, savjesno i nepristrano ispunjavati obveze prema učenicima, roditeljima, skrbnicima i drugim građanima.

  1. h.      Načelo slobode mišljenja i izražavanja

U svim područjima života i rada u Školi se potiče i podržava sloboda mišljenja i izražavanja.

  1. i.        Načelo razvoja osobnih mogućnosti

Svakom nastavniku jamči se stjecanje novih znanja te razvoj osobnih potencijala putem cjeloživotnog učenja u skladu s društvenim mogućnostima.

  1. j.        Načelo zaštite okoliša i skrbi za održivi razvoj

U Školi se sve djelatnosti trebaju obaviti u skladu s međunarodnim i domaćim standardima za zaštitu okoliša i održivog razvoja zajednice i društva.

VI.

            U obavljanju poslova u Školi i ponašanjem na javnome mjestu nastavnik treba paziti da ne umanji osobni ugled i povjerenje građana u djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja kao javne službe. 

VII.

            Kod obavljanja privatnih poslova nastavnik ne smije isticati položaj ili ovlaštenja koja ima u Školi. 

ODNOS NASTAVNIKA I UČENIKA 

VIII.

            Nastavnici koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima trebaju:

–          izvoditi odgojno-obrazovni rad u skladu s ciljevima, zadaćama i standardima srednjeg odgoja i obrazovanja

–          prenositi učenicima što stručnije znanja iz svojega predmeta ili područja

–          osigurati istinitost podataka i prezentaciju sadržaja primjerenu nastavnom predmetu

–          obrađivati nastavne sadržaje na način prihvatljiv i razumljiv učenicima

–          pridonositi intelektualnom razvoju učenika

–          ocjenjivati učenička dostignuća pravodobno, pošteno, stručno i objektivno

–          saslušati i uvažavati učenikovo mišljenje. 

IX.

            Učenici su dužni nastavnike upoznati sa svim okolnostima koje imaju utjecaj na ispunjenje obveza u odgojno-obrazovnom radu.

            U ispunjavanju nastavnih obveza učenici ne smiju rabiti nedopuštena tehnička pomagala, prepisivati od kolega ili se na drugi način služiti nedopuštenim radnjama. 

X.

            Nastavnici ne smiju učenikova znanja i uratke koristiti za svoje osobne potrebe ili probitke. 

 

ODNOS NASTAVNIKA PREMA RODITELJIMA, SKRBNICIMA I DRUGIM GRAĐANIMA 

XI.

U odnosu prema roditeljima, skrbnicima i drugim građanima nastavnik treba nastupati pristojno, skromno, nepristrano, savjesno i profesionalno.

Kod obavljanja poslova nastavnik treba primijeniti svoje stručno znanje na način da roditeljima, skrbnicima i građanima pomaže u ostvarivanju prava u djelatnosti odgoja i obrazovanja. 

XII.

            U službenoj komunikaciji s roditeljima, skrbnicima i drugim građanima nastavnik se treba služiti hrvatskim jezikom i razumljivo se izražavati.

            Posebnu pozornost nastavnik treba obratiti na osobe s invaliditetom i druge osobe s posebnim potrebama. 

XIII.

            Nastavniku nije dopušteno od roditelja, skrbnika ili drugih građana primati darove, usluge ili ih poticati na darivanje, pružanje usluga školnicima ili drugim osobama za koje postoji izvjesnost da su u svezi sa školnicima. 

XIV.

            Nastavnik se treba suzdržavati od svih oblika korupcije, a svojom aktivnošću kod svih poticati spoznaju o štetnosti korupcije.

 

MEĐUSOBNI ODNOSI NASTAVNIKA 

XV.

            U međusobnim odnosima nastavnici trebaju iskazivati uzajamno poštovanje, povjerenje, pristojnost, strpljenje i suradnju. 

XVI.

            Nastavnik ne smije druge nastavnike ometati u obavljanju njihovih poslova.

            Nastavnici trebaju redovito razmjenjivati informacije i mišljenja o radnim i stručnim pitanjima.

            Nastavnik treba poštovati položaj svojih kolega i s njima raditi u interesu što kvalitetnijeg obavljanja školske djelatnosti. 

XVII.

            U okviru svoga položaja ravnatelj Škole treba poticati nastavnike na kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju te korektan odnos prema roditeljima, skrbnicima i drugim građanima. 

JAVNO NASTUPANJE NASTAVNIKA 

XVIII.

            Školska tijela trebaju poticati nastavnike na javno nastupanje, slobodu izražavanja i iznošenja svojih gledišta. 

XIX.

            Kod javnih nastupa u kojima predstavlja Školu, nastavnik može iznositi školska stajališta u skladu s dobivenim ovlastima i svojim stručnim znanjem.

            Kod javnih nastupa u kojima nastavnik ne predstavlja Školu, a koji su tematski povezani sa Školom, nastavnik je dužan naglasiti da iznosi osobno gledište. 

            ETIČKO POVJERENSTVO 

XX.

            Za praćenje primjene odredaba etičkog kodeksa i ispunjavanja obveza iz etičkog kodeksa u Školi se osniva etičko povjerenstvo 

XXI.

            Etičko povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

            Predsjednika i članove povjerenstva imenuje ravnatelj prema prijedlogu nastavničkog vijeća.

            Mandat etičkog povjerenstva je dvije godine. 

XXII.

            Pitanja iz svoje nadležnosti etičko povjerenstvo rješava zaključkom.

            Zaključak iz stavka 1. ovoga članka etičko povjerenstvo donosi jednoglasno.

 

XXIII.

            Etičko povjerenstvo na kraju mandata dostavlja ravnatelju izvješće o svom radu.

            Način rada etičkog povjerenstva uređuje se poslovnikom. 

PRITUŽBE ZBOG KRŠENJA ODREDABA ETIČKOG KODEKSA 

XXIV.

            Nastavnik, učenik, roditelj, skrbnik i drugi građanin koji smatra da je neki od obveznika primjene etičkog kodeksa postupio suprotno odredbama kodeksa, može dostaviti svoju pritužbu etičkom povjerenstvu.

            Pritužba se može podnijeti u pisanom obliku ili u zapisnik u tajništvu Škole. 

XXV.

            Pritužba iz članka XXIV. mora sadržavati podatke:

–          o opisu činjeničnog stanja

–          o odredbama etičkog kodeksa koje su činjenjem ili propuštanjem povrijeđene. 

XXVI.

            Pritužbu podnositelja etičko povjerenstvo treba riješiti i svoj zaključak u pisanom obliku dostaviti podnositelju u roku do 30 dana od dana primitka pritužbe. 

 

            UPOZNAVANJE NOVIH NASTAVNIKA S ODREDBAMA ETIČKOG KODEKSA 

XXVII.

            Ravnatelj Škole ili radnik kojega ravnatelj ovlasti, dužan je svaku osobu s kojom je sklopljen ugovor iz članka II. ove odluke, upoznati s odredbama ovoga etičkog kodeksa prije početka rada u Školi.

 

            JAVNOST ETIČKOG KODEKSA 

XXVIII.

            Ovaj etički kodeks ističe se u zbornici Škole i kod ulaznih vrata u Školu. 

            STUPANJE NA SNAGU 

XXIX.

            Ovaj etički kodeks stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.                                                                                              

 

                                                                                  Predsjednica Školskog odbora 

                                                                                              Željka Hodak, prof

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.